Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü

  • Şube Müdürü
  • Görevler
  • Personel
  • İletişim

 

 

Şube Müdür V.

 ​

Fevzi AÇIKGÖZ

Telefon: 0 414 313 20 34 - Belge Geçer : 0 414 313 29 41

 

 


Görevler

 

a) Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı
Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
b) Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri
değerlendirmek,
c) Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda
mirasçılara devrini sağlamak,
ç) Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek
sağlamak,
d) 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli
tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile
koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve
belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek,
e) Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin
tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve
gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
f) Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini
belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
g) Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,
ğ) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek
ve temlik işlemlerini yürütmek,
h) Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak,
i) Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,
j) Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan
aracılık yapmak,
k) Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak,
l) Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım,
kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
m) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli
tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,
n) 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda
kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,
o) Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
(7)​

 

 

ADI VE SOYADI
Fevzi AÇIKGÖZ
ÜNVANI
Şube Müdür V.
Özkan YORGUN
Mühendis (Ziraat)
Süleyman TÜZÜNMühendis (Ziraat)
Zeyit KAYALIMühendis (Ziraat)
Hasan MÜDÜROĞLUMühendis (Ziraat)
Ali Muzaffer KOLMühendis (Ziraat)
Seyde ÖZKANMühendis (Ziraat)
Ahmet KARAKAŞTekniker (Ziraat)
İbrahim Halil SAYARTekniker (Ziraat)
İzzettin ÖZDEMİRTekniker (Ziraat)
Mehmet Ali YILANTekniker (Ziraat)
Orhan Raşit TOKAÇTekniker
Abdulkadir NİMETOĞLUTekniker
Zeliha TOKAÇTekniker
Mehmet VURGUNTekniker
Kadir POLATTekniker
Mehmet Fadıl DEMİRTAŞTekniker
Ramazan ULUĞTekniker
Hasan YÜKSELTeknisyen
Mahmut ÇİFTÇİDaktilograf
Ubeyit DOBLANŞoför
Şükrü BULUTHizmetli
Fatma DOĞAN (DURMAZ)        Hizmetli

Mehmet ASLAN
Daimi İşçi
Mehmet Yaşar GÜZELGÜN        Daimi İşçi

Mahmut İRENDaimi İşçi
Ömer SUNAYDaimi İşçi
Sait SAĞDaimi İşçi
M. Harun ÖNCELDaimi İşçi
M. Azmi ÖNCELDaimi İşçi
Mahmut KILIÇDaimi İşçi
Minavver TANAL Daimi İşçi
Mukadder BOZDAĞDaimi İşçi
Suphi KASIMOĞLUDaimi İşçi

 

 

İletişim

Adres: Esentepe Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi NO: 21 – Karaköprü/Şanlıurfa

Telefon: 0 414 313 20 34

Belge Geçer : 0 414 313 29 41​

''